Algemene verkoopvoorwaarden


De klant-consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag van levering van het product.

1. PRESENTATIE – DEFINITIES
heeft. Cadeline Bijoux (hierna de verkoper genoemd) is de commerciële naam die door Productions Associés asbl wordt gebruikt met betrekking tot de marketing van handgemaakte sieraden. Productions Associés vzw heeft haar hoofdkantoor te 1060 BRUSSEL Rue Emile Féron, 70 et est, geregistreerd bij de ECB onder het nummer BE 0896 755 397 en voor de BTW onder het nummer 896 755 397.

B. Cadeline Bijoux is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op het e-mailadres bonjour@cadeline.be

versus Voor de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden worden beschouwd als:

Product: De te koop aangeboden goederen zijn allemaal handgemaakte sieraden;
Klant-consument: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product verwerft voor doeleinden die geen beroepsmatige aard hebben;
Professionele klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product verwerft voor professionele doeleinden;
Koper: elke klant, zowel consument als professional


2. BESTEL
Het gehele bestelproces kan alleen in het Frans en Engels plaatsvinden.

De belangrijkste stappen in dit proces zijn:

A. IDENTIFICATIESTAP

In het geval van een eerste bestelling

De klant is verplicht een account aan te maken via het scherm “Maak uw account aan”. Om dit te doen, voeren ze hun e-mailadres in en klikken vervolgens op het tabblad ‘Uw account aanmaken’.

Er verschijnt dan een formulier met de titel “Uw persoonlijke gegevens”.

Zodra dit formulier is ingevuld, moet de klant op het tabblad “registreren” klikken.

Zodra deze stap is voltooid, heeft de klant de mogelijkheid om de artikelen van zijn keuze te bestellen door het bestelproces te volgen dat wordt beschreven in punt B hieronder.

Bij vervolgbestellingen

De klant krijgt toegang tot het bestelproces zoals beschreven in punt B hieronder door zijn e-mailadres en wachtwoord in te voeren in het scherm met de titel “reeds geregistreerd” en vervolgens op het tabblad “identificeer uzelf” te klikken.

B. BESTELPROCES

De klant kan via het tabblad “toevoegen aan winkelwagen” het/de gewenste product(en) selecteren en deze in zijn winkelwagen plaatsen.
Zodra de inhoud van zijn winkelmandje definitief is bepaald, hoeft de klant alleen maar op het tabblad “bevestigen” te klikken om op het scherm te komen met het aflever- en factuuradres.
Vervolgens moet de klant zijn bestelling bevestigen via het tabblad ‘Volgende’. Er verschijnt dan een scherm met de titel “Verzendkosten”.
Nadat hij de algemene verkoopvoorwaarden heeft aanvaard en zijn leveringsmethode heeft gekozen, moet de klant op het tabblad “volgende” klikken.
Ten slotte moet de klant de betalingswijze voor zijn bestelling kiezen door op het tabblad “Betaling via bankoverschrijving” of het tabblad “Betaling met creditcard of Paypal” te klikken.
Tant que le client ne clique pas sur l'onglet visant à faire choix d'un mode de paiement, afin de confirmer sa commande, il dispose de la possibilité de modifier ou corriger sa commande à tout moment par l'utilisation de l'onglet " vorig ".

Verkoop aan een klant-consument

Bij een online aankoop heeft de klant-consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van levering van het artikel . Product.

In dit geval zal de klant de directe retourkosten moeten dragen.

Verkoop aan een professionele klant

In geval van een online aankoop door een professional is de verkoop voltooid zodra deze laatste zijn elektronische bestelformulier heeft gevalideerd.

Transacties

De klant heeft het recht om binnen 15 werkdagen vanaf de dag van levering de omruiling van het product en/en eventuele accessoires aan te vragen.

In dit geval zal de klant de directe retourkosten moeten dragen, behalve voor Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg. Voor Frankrijk en de Benelux wordt er een gratis retourlabel in het pakket geplakt.

Voor alle landen, waarbij de verzendkosten van het vervangende product en/of accessoire voor rekening zijn van de verkoper.

3. PRIJS
Prijzen zijn netto en zonder korting, inclusief BTW.

4. BETALING
De koper is verplicht om onmiddellijk bij de bestelling, voorafgaand aan de levering, de volledige prijs te betalen, hetzij via Paypal, hetzij via het beveiligde Stripe-betalingssysteem.

In geval van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper voor betaling na levering, zijn alle facturen contant betaalbaar, op de zetel van de verkoper bij levering of na kennisgeving van beschikbaarheid van het product bij de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien de factuur niet binnen 15 dagen na de vervaldatum wordt betaald, is de koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan de verkoper een rente verschuldigd ten bedrage van het volgende tarief:

Indien de koper handelt voor niet-beroepsmatige doeleinden (klant-consument), 12% per jaar van het verschuldigde bedrag, inclusief BTW. Bij laattijdige terugbetaling door schuld van de verkoper is de verkoper een gelijkwaardige schadevergoeding verschuldigd.
Indien de koper handelt voor professionele doeleinden (professionele klant), het tarief vermeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag verhoogd met een percentage van 15% als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd de werkelijk geleden schade en zonder echter dat dit bedrag minder dan € 40 bedraagt.


5. LEVERING
Het product wordt pas aan de koper geleverd na betaling van de volledige prijs.

6. LEVERTIJD
Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel zijn de in de orderbevestiging genoemde levertijden steeds indicatief. Bij laattijdige levering zal de verkoper alles in het werk stellen om de leveringstermijnen na te leven of alternatieve oplossingen aan de koper aanbieden bij een leveringsvertraging van meer dan 10 kalenderdagen.

Onverminderd artikel 12 kan de koper, bij niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn, bij gebreke van levering binnen de nieuwe overeengekomen termijn de verkoop beëindigen na verzending van een aangetekende brief. Deze termijn kan niet groter zijn dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn met een minimum van 10 kalenderdagen. Bij ontbinding tegen het einde van de nieuwe overeengekomen periode wordt de betaalde prijs of waarborgsom binnen tien dagen na kennisgeving van deze ontbinding aan de koper gerestitueerd.

Onverminderd artikel 12, indien de koper voor niet-professionele doeleinden handelt, in geval van niet-levering binnen de 5 werkdagen vanaf de dag na ontvangst van de betaling, in geval van vooruitbetaling of verzending van de bestelling, bij betaling na levering heeft laatstgenoemde het recht om, door eenvoudige kennisgeving aan de verkoper, de verkoop te ontbinden zonder afbreuk te doen aan een schadevergoeding, op voorwaarde dat de verkoper het bestelde product nog niet heeft verzonden.

7. PLAATS VAN LEVERING
Levering van het bestelde product vindt plaats op het met de koper overeengekomen afleveradres zoals vermeld in de orderbevestiging.

De koper draagt ​​alle kosten die verband houden met het transport van het product.

8. CLAIM
Onverminderd artikel 11 moet elke klacht met betrekking tot de levering of de conformiteit van het product met betrekking tot zichtbare gebreken binnen de 8 dagen na levering per aangetekende brief aan de verkoper worden gemeld op het adres van de verkoper, te 4652 HERVE du bief, 30. . Bij gebreke hiervan wordt de levering als aanvaard beschouwd en kan er geen aanspraak worden gemaakt op de verkoper wegens levering of zichtbare gebreken.

9. BESLUIT
In geval van niet-nakoming door de koper en na een ingebrekestelling gedurende één maand zonder afbreuk te doen aan artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, behoudt de verkoper zich het recht voor om het contract te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en intresten, vastgesteld op 15% van de totale prijs van de goederen, inclusief BTW en rente bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden. Dit artikel is niet van toepassing in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 12, waarvan de partij die zich erop beroept, binnen de acht dagen na het ontstaan ​​ervan, per aangetekende brief kennis heeft gegeven.

De klant-consument heeft hetzelfde recht ten opzichte van de verkoper, dat zal worden uitgeoefend volgens dezelfde voorwaarden: In geval van ontbinding van de verkoop wegens de fout van de verkoper, zal de verkoper een schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan die voorzien in de vorige paragraaf.

10. EIGENDOMVOORBEHOUD
De verkochte producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs van het product (alle accessoires inbegrepen).

11. GARANTIES
11. 1. Gebrek aan conformiteit – Verborgen gebreken
11.1.1. Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de consumentenbescherming bij verkoop van consumentenproducten van toepassing is op de verkoop:

De verkochte producten zijn gegarandeerd tegen elk gebrek aan overeenstemming in de zin van genoemde wet gedurende een periode van twee jaar, vanaf de vervaardiging van het product door de verkoper tot aan de koper.

De koper moet het gebrek aan overeenstemming aan de verkoper melden binnen de twee maanden vanaf de dag dat hij dit gebrek heeft opgemerkt, door middel van een aangetekende brief.

In geval van gebrek aan conformiteit in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de consumentenbescherming bij verkoop van consumentenproducten, heeft de koper het recht om, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is, van de verkoper de reparatie van het product of de vervanging ervan, alles binnen een redelijke termijn, en zonder kosten of groot ongemak voor de koper.

Indien de koper geen recht heeft op herstel of vervanging van het product, of indien de verkoper de reparatie of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder grote hinder voor de koper heeft uitgevoerd, heeft deze het recht om van de verkoper een passende prijsverlaging of, in geval van een ernstig gebrek, de ontbinding van het contract, met uitsluiting van elke aanspraak op aanvullende schadevergoeding.

Deze clausule sluit de garantie van verborgen gebreken aan het verkochte goed, zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 11.1.2 van deze algemene voorwaarden, niet uit.

11.1.2. Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de consumentenbescherming bij verkoop van consumentenproducten niet van toepassing is:

Verborgen gebreken vallen onder de contractuele garantie voor een periode van één jaar, vanaf de datum waarop het product door de verkoper aan de koper ter beschikking wordt gesteld.

De koper moet de verkoper zo snel mogelijk per aangetekende brief op de hoogte brengen van het verborgen gebrek, en in ieder geval binnen dertig dagen vanaf de dag waarop hij dit gebrek heeft opgemerkt of normaal gesproken had moeten opmerken.

Indien reparatie technisch onmogelijk blijkt, zullen de partijen overeenstemming bereiken over de meest geschikte manier om de gebreken of niet-naleving te verhelpen, hetzij de terugbetaling van een deel van de aankoopprijs, de vervanging van het product, hetzij de oplossing van de verkoop, zonder dat de koper enige andere schadevergoeding kunnen vorderen.

Vanaf één jaar geldt de wettelijke garantie als het verborgen gebrek al bestond op het moment van levering, en op voorwaarde dat het product daardoor ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het bedoeld is of het gebruik merkbaar vermindert.

11.2. Kennelijke gebreken
De producten zijn enkel gegarandeerd tegen zichtbare gebreken, mits naleving van artikel 8 van deze algemene voorwaarden en onverminderd artikel 11.1 van dezelfde algemene voorwaarden.

11.3. Beperkingen
De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de verkochte producten, ongeacht of de schade aan de koper, aan zijn producten of aan derden wordt toegebracht, zelfs tijdens de garantieperiode.

Bijgevolg is de verkoper niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ongevallen aan personen, schade aan eigendommen die los staan ​​van de verkochte goederen, winstderving of enige andere schade die direct of indirect voortvloeit uit enig defect dat mogelijk deze leveringen aantast.

Indien de verkoper toch aansprakelijk blijft, zal hij enkel gehouden zijn tot een schadevergoeding die niet groter kan zijn dan of gelijk is aan de verkoopprijs van het product.

De garantie dekt geen normale slijtage van het product, noch defecten als gevolg van abnormaal, gebrekkig of nalatig gebruik van het product.

12. OVERMACHT
Omstandigheden zoals staking, brand, machinestoring, vertragingen bij leveranciers, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, prinselijke daad, faillissement van leveranciers... moeten als overmacht worden beschouwd wanneer ze tot vertraging leiden. of waardoor leveringen erg moeilijk worden. De verkoper hoeft de onvoorspelbaarheid of onweerstaanbaarheid van deze omstandigheden, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract, aan te tonen.

De verkoper zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het optreden van een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden.

De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​overeengekomen levertijd te verlengen met een periode gelijk aan die gedurende welke de overmacht voortduurde. Indien deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de gestelde voorwaarden in het gedrang kunnen brengen, behoudt de verkoper zich eveneens het recht voor om het contract te beëindigen zonder verplichting of aansprakelijkheid zijnerzijds.

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Deze bepalingen respecteren het privéleven van de klant in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en andere bindende bepalingen van het Belgische recht op dit gebied.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Productions Associés vzw, handelend onder de naam Cadeline Bijoux, met hoofdkantoor te 1060 BRUSSEL, Rue Emile Feron 70, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0896 755 397 en voor de BTW onder nummer 896 755.397.

Cadeline Bijoux is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op het e-mailadres: bonjour@cadeline.be

De persoonsgegevens die aan Cadeline Bijoux worden meegedeeld, worden door Cadeline Bijoux verwerkt voor het beheer van haar klanten, waaronder in het bijzonder het beheer van de precontractuele en contractuele relaties van laatstgenoemde en de informatievoorziening van laatstgenoemde vallen, evenals voor prospectiedoeleinden. ).

De klant kan zich op verzoek en kosteloos verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden (direct marketing).

Bovendien heeft de klant het recht om kosteloos de rectificatie te verkrijgen van eventuele onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen.

14. TOEPASSELIJK RECHT en BEVOEGDE JURISDICTIE
Geschillen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Voor elk geschil met betrekking tot de uitvoering en interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de rechtbanken van het arrondissement Luik (inclusief de Vrederechter van het tweede kanton Luik) exclusief bevoegd.

Deze clausule blijft geldig in geval van aanhangigheid, aansluiting of garantieclaim.