Legale informatie

Presentatie
De site cadeline.be is ontworpen en beheerd door Productions Associés vzw, met hoofdkantoor in Rue Emile Féron, 70 in 1060 Brussel, België BTW: BE 896.755.397 ingeschreven in het Handelsregister onder ondernemingsnummer: BE-0896.755.397
Deze wettelijke informatie betreft alle personen die de website van Cadeline Bijoux https://www.cadeline.be bezoeken en alle personen die via deze site een aankoop willen doen en hierna “de gebruiker” genoemd.

Toepassingsgebieden
Het gebruik van de site cadeline.be is onderworpen aan de naleving van onze algemene voorwaarden en ons privacycharter en dit document moet in samenhang met de twee bovengenoemde documenten worden beschouwd. Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Zo garandeert de Gebruiker dat hij cadeline.be noch de aangeboden diensten niet zal gebruiken voor illegale doeleinden en verbindt hij zich ertoe de geldende nationale en internationale wetten en reglementeringen na te leven. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de schade die hij veroorzaakt aan cadeline.be of aan derden, als gevolg van een niet-conform gebruik van de website en de aangeboden diensten. In geval van schending door de Gebruiker van zijn wettelijke en contractuele verplichtingen, behoudt Cadeline Bijoux zich het recht voor om alle noodzakelijke juridische en gerechtelijke stappen te ondernemen om een ​​einde te maken aan deze schending.

Kwaliteit van informatie en service
De hyperlinks op de portaalsite cadeline.be die gebruikers naar andere internetsites leiden, dragen niet de verantwoordelijkheid van Cadeline Bijoux met zich mee voor de inhoud van deze sites. De Gebruiker zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen waaruit de site bestaat, zijn beschermd door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen eigendom van cadeline.be of, indien van toepassing, van een derde partij van wie Cadeline Bijoux de nodige toestemmingen heeft verkregen. De elementen op de sites van het domein cadeline.be blijven dus eigendom van Cadeline Bijoux, zelfs nadat ze zijn gedownload.

Tenzij anders bepaald, mag de tekstuele of gecodeerde informatie die op de site verschijnt gratis worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld, en uitsluitend voor gebruik dat noch commercieel noch reclame is. Anderzijds is elke reproductie van deze informatie met een commercieel of publicitair karakter, evenals elke vorm van gebruik en reproductie van de andere samenstellende elementen van de site, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden of computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek hiertoe moet gericht worden aan Cadeline Bijoux (bonjour@cadeline.be).

Bescherming van minderjarigen
Wij herinneren u eraan dat verschillende informatie toegankelijk kan zijn op cadeline.be of via deze Site. Het blijft bijgevolg de verantwoordelijkheid van de ouders om de door minderjarigen bekeken informatie te verifiëren en, indien nodig, de toegang tot cadeline.be te beperken.

Creëren van hyperlinks naar de site
Cadeline Bijoux geeft toestemming voor het creëren zonder voorafgaand verzoek van oppervlaktelinks (surface linking) die verwijzen naar de startpagina van de site of naar een andere pagina in zijn geheel. Aan de andere kant kan het gebruik van technieken die erop gericht zijn de site geheel of gedeeltelijk op te nemen in een internetsite, door zelfs maar gedeeltelijk de exacte herkomst van de informatie te maskeren of die tot verwarring over de herkomst van de informatie kunnen leiden, zoals framing of voor inlining is de schriftelijke toestemming van Cadeline Bijoux vereist. Elk verzoek hiertoe moet gericht worden aan het bedrijf (bonjour@cadeline.be).

Informatie verzonden
Geef geen onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of enige andere informatie die aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, onder de wet van het gebied waarop deze site betrekking heeft.